Regulamin szkoleń - FootBalance Polska

REGULAMIN ZAWIERANIA UMÓW W SERWISIE

www.footbalancepolska.pl

§ 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Niniejszy regulamin określa warunki świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zawierania umów o uczestnictwo w wydarzeniu, w serwisie dostępnym pod adresem www.footbalancepolska.pl prowadzonym przez FHU Arkadiusz Jędras, z siedzibą w Kielce 25-155, al. Popiełuszki 26 NIP: 6571659876  (dalej: Organizator).
 2. Klient ma możliwość kontaktu z Organizatorem oraz składania reklamacji, za pomocą następujących danych teleadresowych:
  1. adres korespondencyjny: FHU Arkadiusz Jędras, al. Popiełuszki 26, 25-155 Kielce
  2. adres poczty elektronicznej: kontakt@footbalancepolska.pl
  3. telefon komórkowy: +48 601408950
 3. Sformułowaniom użytym w niniejszym Regulaminie przypisuje się następujące znaczenie:
  1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca zdolności prawnej, której ustawa szczególna przyznaje zdolność prawną, zawierająca z Organizatorem za pośrednictwem Serwisu umowę o uczestnictwo w Wydarzeniu,
  2. Uczestnik – osoba fizyczna, zawierająca Umowę o uczestnictwo w Wydarzeniu na swoją rzecz lub osoba na rzecz której zawierana jest taka umowa, dysponująca prawem do wykonywania zawodu lekarza,
  3. Regulamin – niniejszy regulamin,
  4. Serwis – strona internetowa dostępna pod adresem www.footbalancepolska.pl,
  5. Wydarzenie – konferencja, szkolenie, warsztaty lub inna stacjonarna forma edukacyjna, w której uczestnictwo jest przedmiotem zawieranej za pośrednictwem Serwisu umowy,
  6. Konsument – osoba fizyczna zawierająca z Organizatorem umowę niezwiązaną bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Organizator stosuje następujące sposoby porozumiewania się z Klientem:
  1. formularze zawarte w Serwisie,
  2. poczta elektroniczna
  3. kontakt telefoniczny,
  4. korespondencja pocztowa.
 5. Informacje o przedmiotach zamówienia podane w Serwisie stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego

§ 2. KORZYSTANIE Z SERWISU

 1. Warunkiem korzystania z Serwisu jest posiadanie komputera o minimalnej rozdzielczości ekranu 1024×768 wyposażonego w dostęp do sieci Internet oraz posiadającego przeglądarkę Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej, Internet Explorer w wersji 7.0 i, Opera w wersji 7.0 i wyższej lub Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej, z włączoną obsługą javascript oraz plików cookies.
 2. Do zawierania umów za pośrednictwem Serwisu konieczne jest posiadanie konta poczty elektronicznej
 3. Klient zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem oraz zasadami współżycia społecznego. Klientowi zabrania się:
  1. dostarczania treści o charakterze bezprawnym,
  2. korzystania z Serwisu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie lub uciążliwy dla innych Klientów,
  3. korzystania z treści zawartych w Serwisie w sposób wykraczający poza własny użytek osobisty.
 4. Organizator może pozbawić prawa do korzystania z Serwisu Klienta, który w procesie składania zamówienia celowo podał nieprawdziwe dane lub pomimo wezwania niezwłocznie nie zaprzestał łamania postanowień ustępu powyższego.
 5. Organizator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

§ 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW

 1. W celu zawarcia umowy o uczestnictwo w Wydarzeniu należy wejść do Serwisu, dokonać wyboru przedmiotu zamówienia, wypełnić formularz, zaakceptować Regulamin oraz opłacić całkowitą cenę uczestnictwa podaną w Serwisie na wskazany tamże rachunek bankowy. Do złożenia zamówienia niezbędne jest podanie prawdziwych danych osobowych.
 2. Organizator może uzależnić zawarcie umowy o uczestnictwo w Wydarzeniu od posiadania i udokumentowania uprawnień zawodowych Uczestnika, jeśli uzasadnia to tematyka Wydarzenia
 3. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z udziału w Wydarzeniu poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: kontakt@footbalancepolska.pl
 4. W przypadku rezygnacji z udziału w wydarzeniu, zwrot opłaty za uczestnictwo dokonywany jest w terminie 14 dni na rachunek bankowy Klienta według następujących zasad:
  1. na 30 dni przed wydarzeniem albo wcześniej – zwrot w wysokości 75% opłaty za uczestnictwo,
  2. rezygnacja pomiędzy 29 a 15 dniem przed wydarzeniem – zwrot w wysokości 50% opłaty za uczestnictwo,
  3. rezygnacja na 14 dni przed wydarzeniem albo później – brak prawa do zwrotu opłaty za uczestnictwo.
 5. Postanowienia ust. 4 nie naruszają uprawnień wynikających z konsumenckiego prawa do odstąpienia od umowy.
 6. Organizator ma prawo do odwołania Wydarzenia, nie później niż na 3 dni przed jego rozpoczęciem w następujących przypadkach:
  1. nie zebrania zamierzonej minimalnej liczby uczestników,
  2. odwołania udziału w Wydarzeniu jednej lub kilku osób je prowadzących (np. prelegentów lub osób prowadzących Warsztaty, a także modeli),
  3. niezależnej od Organizatora niemożności skorzystania z zasobów materialnych niezbędnych do przeprowadzenia Wydarzenia (np. sala lub niezbędny sprzęt),
  4. działania siły wyższej uniemożliwiającej przeprowadzenie Wydarzenia
 7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, Organizator niezwłocznie informuje o tym Klienta, a cała kwota wpłacona przez Klienta tytułem opłaty za uczestnictwo zwracana jest na jego rachunek bankowy w terminie siedmiu dni.
 8. Organizator ma prawo do zmiany miejsca Wydarzenia, o czym informuje Klienta nie później niż na 3 dni przed Wydarzeniem. Zmiana miejsca Wydarzenia nie stanowi zmiany umowy, jeżeli następuje w obrębie tej samej miejscowości.
 9. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, jeśli zmiana miejsca Wydarzenia nie następuje w obrębie tej samej miejscowości, Klient ma prawo do rezygnacji z uczestnictwa w Wydarzeniu i zwrotu opłaty za uczestnictwo zgodnie z postanowieniem ust. 7. Jeśli Klient nie oświadczy w terminie siedmiu dni od uzyskania stosownej informacji, że rezygnuje z uczestnictwa w Wydarzeniu, uważa się, że zaakceptował zmianę miejsca.
 10. W każdym przypadku, gdy Klientowi przysługuje prawo do rezygnacji z udziału w Wydarzeniu, ma on alternatywne prawo do wyboru innego Wydarzenia organizowanego przez Organizatora (dalej: Wydarzenie Zastępcze) W przypadkach, gdy cena uczestnictwa w Wydarzeniu Zastępczym przewyższa kwotę, co do której Klientowi przysługuje prawo zwrotu, winien jest on uiścić stosowną dopłatę w terminie 7 dni, pod rygorem odmowy rejestracji na Wydarzenie.
 11. Organizator ma obowiązek dostarczenia Klientowi przedmiotu zamówienia bez wad.

§ 4. PRYWATNOŚĆ

Aby dowiedzieć się jakie Państwa dane przetwarzamy, w jakich celach oraz jakie w związku z tym przysługują Państwu prawa, prosimy o zapoznanie się z Polityką Prywatności.

§ 5. REKLAMACJE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Reklamacje z tytułu niezgodności zamówienia z umową należy zgłaszać w następujący sposób:
  1. adres korespondencyjny: FHU Arkadiusz Jędras. al. Popiełuszki 26, 25-155 Kielce 
  2. adres poczty elektronicznej: kontakt@footbalancepolska.pl
 2. Organizator zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od jej otrzymania, zaś gdyby w przypadkach szczególnie uzasadnionych okazało się to niemożliwe – do poinformowania w tym terminie Klienta o przyczynach tego stanu rzeczy i o ostatecznym terminie rozpatrzenia reklamacji
 3. W reklamacji należy podać dane Klienta umożliwiające realizację reklamacji, opis niezgodności zamówienia z umową, a także informację o żądaniu reklamacyjnym.

§ 6. REKLAMACJA DOTYCZĄCA USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Organizator zobowiązuje do zapewnienia prawidłowego korzystania z Serwisu, zgodnie z aktualnie dostępną wiedzą techniczną.
 2. Klient powinien niezwłocznie powiadomić Organizatora o usterkach w funkcjonowaniu Serwisu, zaś Organizator zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia tych usterek w możliwie najszybszym terminie.
 3. Klient może zgłaszać reklamacje co do funkcjonowania Serwisu w następujący sposób:
  1. adres korespondencyjny: FHU Arkadiusz Jędras. al. Popiełuszki 26, 25-155 Kielce 
  2. adres poczty elektronicznej: kontakt@footbalancepolska.pl
 4. W reklamacji Klient powinien podać dane umożliwiające jego zidentyfikowanie oraz wskazać na rodzaj usterki
 5. Organizator zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od jej otrzymania, a gdyby w przypadkach szczególnie uzasadnionych okazało się to niemożliwe – do poinformowania w tym terminie Klienta o przyczynach tego stanu rzeczy i o ostatecznym terminie rozpatrzenia reklamacji.

§ 7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

 1. Klient nie ma prawa do odstąpienia od umowy w przypadkach określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, a w szczególności w odniesieniu do umów o świadczenie usług związanych z wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.
 2. W przypadkach innych niż wskazane w ust. 1, Klient ma prawo w terminie 14 dni odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem określonych w Regulaminie.
 3. Powyższy termin rozpoczyna swój bieg od momentu zawarcia umowy.
 4. Dla zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość
 5. Oświadczenie należy przesłać na adres Organizatora. Klient może posłużyć się następującym wzorem stanowiącym Załącznik do niniejszego Regulaminu.
 6. W skutek prawnie skutecznego odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę tą uważa się za niezawartą.
 7. Organizator w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu ma obowiązek zwrócić Klientowi dokonane przez niego płatności (w tym również koszt wysyłki do Klienta), za pomocą takiego samego sposobu jakim zapłaty dokonał konsument.
 8. Klient będący Konsumentem traci prawo do odstąpienia od Umowy, jeżeli termin Wydarzenia przypada przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy. Utrata prawa do odstąpienia obejmuje okres przypadający po terminie Wydarzenia. Klient będący Konsumentem traci prawo do odstąpienia od Umowy także wtedy, gdy weźmie udział w Wydarzeniu, którego termin przypada przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

§ 8. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Zawartość Serwisu stanowi przedmiot praw wyłącznych Organizatora lub podmiotów trzecich i podlega ochronie prawnej.
 2. Korzystanie z zawartości Serwisu przez Klienta możliwa jest tylko w zakresie użytku osobistego
 3. Wszystkie prezentowane w Serwisie produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

§ 9. ROZSTRZYGANIE SPORÓW

 1. Wszelkie spory rozstrzygane na tle niniejszego regulaminu, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo i rzeczowo. Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego, Strony mogą wytoczyć powództwo w szczególności przed sądem właściwym:
  1. według miejsca zamieszkania pozwanego,
  2. według siedziby zakładu głównego lub oddziału przedsiębiorcy, jeżeli dochodzone roszczenie ma związek z tym oddziałem,
  3. według miejsca wykonania umowy.
 2. W wypadku zaistnienia sporu pomiędzy Klientem a Organizatorem, Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów, a w szczególności:
  1. z mediacji prowadzonej przez Inspekcję Handlową,
  2. ze Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego przy wojewódzkich inspektoratach Inspekcji Handlowej.
 3. Klient będący konsumentem może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Organizatorem, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl
 4. Pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują właściwe przepisy prawa polskiego, a w szczególności:
  1. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827),
  2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121),
  3. Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1422).
 2. Organizator ma prawo dokonać zmiany Regulaminu.
 3. Regulamin w nowym brzmieniu obowiązuje w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia na stronie głównej Serwisu oraz powiadomienia Klientów posiadających Konto drogą poczty elektronicznej.
 4. Jeżeli Klient posiadający konto nie wyraża zgody na nowe brzmienie Regulaminu, zobowiązany jest do powiadomienia Organizatora w przewidzianym wyżej terminie.
 5. Do umów sprzedaży zawartych przed wejściem w życie Regulaminu w nowym brzmieniu stosuje się dotychczasowe brzmienie regulaminu
 6. Regulamin w przedstawionym brzmieniu obowiązuje od dnia 18 listopada 2019 r.

§ 11. WYŁĄCZENIE STOSOWANIA NIEKTÓRYCH POSTANOWIEŃ REGULAMINU W STOSUNKU DO OSÓB NIEBĘDĄCYCH KONSUMENTAMI

 1. Do Klienta nie będącego Konsumentem nie mają zastosowania postanowienia Regulaminu odnoszące się do uprawnień, które przepisy prawa przyznają wyłącznie konsumentom, a w szczególności dotyczące odstąpienia od umowy zawartej na odległość.
 2. W odniesieniu do umów zawartych od dnia 1 czerwca 2020 r., do Klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, którzy zawierają umowę nie mającą dla nich charakteru zawodowego wynikającego z przedmiotu prowadzonej przez nich działalności gospodarczej, stosuje się postanowienia Regulaminu dotyczące prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY – WZÓR

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Oswiadczenie-o-odstapieniu-od-umowy-wzor.pdf

Scroll to Top